خیابان فرخی یزدی، ابتدای چھارم شرقی، پلاک ،٢٦ واحد ٣

img